Görevimiz

 1. Üniversite Kampusu Bünyesinde Enerji verimliliği çalışmalarının planlanması, denetlenmesi, raporların hazırlanması, enerji verimliliği yazılımına verilerin girilmesi iş ve işlemlerini Antalya Valiliği il Enerji Yönetim Birimi ile koordineli olarak yapılması,
 2. Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmeliğin 30’uncu maddesi gereği, ETKB tarafından kamu kesimine ait enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü binalarda, enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik tedbirlerin ve bunların fayda ve maliyetlerini belirlemek üzere etüt yapılacak kurumların belirlenmesi, sürecin takip edilerek ETKB ile işbirliği yapılması,
 3. 12. 2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği gereği kamu kurumlarına ait binalarda ile işbirliğinde Enerji Kimlik Belgesi’nin alınmasının sağlanması,
 4. Enerji yönetimi konusunda hedef ve öncelikleri tanımlayan bir enerji politikasının oluşturulması, enerji yöneticisinin veya enerji yönetim biriminin hiyerarşik yapı içindeki yerinin görev, yetki ve sorumluluklarının tanımlanması, bunları yazılı kurallar halinde yayımlamak suretiyle tüm çalışanların ve enerji yönetimi faaliyetleri ile ilgili kişilerin bunlardan haberdar edilmesi,
 5. Kurum Enerji Yöneticisi, Bina Enerji Verimliliği Sorumluları ile enerji politikalarının oluşturulması ve süreç yönetimi amacıyla 3(üç) ayda bir toplantı yapılması,
 6. Antalya Valiliği Enerji Yönetim Birimi ve kurum Enerji Yöneticileri ile enerji politikalarının oluşturulması ve süreç yönetimi amacıyla 6 (altı) ayda bir yapılan “Enerji Verimliliği Uygulama Planı” çalışmaları kapsamındaki toplantıya katılım sağlanması,
 7. Enerji kullanımına ve enerji yönetimi konusunda yapılan çalışmalara ilişkin yıllık bilgilerin her yıl mart ayı sonuna kadar ETKB’ye gönderilmesi, ETKB bünyesinde bulunan Enerji Verimliliği Portalı’na veri girişlerinin yapılması veya yapılmasının sağlanması
 8. Kurum bünyesindeki binalarda enerji yönetim faaliyetlerinin belgelendirmeye esas olan yürürlükteki ulusal veya uluslararası TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Kullanım Kılavuzu ve Şartlar Standardına uygun şekilde yürütülmesi veya yürütülmesinin sağlanması.
 9. Elektrik ve/veya doğal gaz satışı yapan tüzel kişilerden, kamu kurum ve kuruluşlarına ait aboneliklerin, bir önceki mali yılın tüketim miktarı ve bu miktara karşılık gelen tüketim bedelini içeren bilgilerin Enerji Verimliliği Yazılımı ortamında erişilmesinin sağlanması,
 10. Kuruma ait binaların abone bilgileri (elektrik, su, doğalgaz), fatura bilgileri ve ödeme işlemlerinin Enerji Verimliliği Yazılımı ile takip edilmesi,
 11. Kamuda enerji tüketiminin azaltılması için kamu çalışanlarını bilinçlendirmek amacıyla hizmet içi eğitim seminerleri düzenlenmesi,
 12. Kamu kurumlarında yapılan veya yaptırılan etütlere ilişkin raporlar ve etütler ile belirlenen önlemlerin uygulanmasına ilişkin projelerin birer suretinin ETKB’ye gönderilmesi,
 13. Kamu Binalarında Tasarruf Hedefi ve Uygulama Rehberi’ne göre asgari Enerji tasarrufu sağlanabilmesi amacıyla kurum faaliyetlerine uygun şekilde, birim-alan, kişi-birim, mal-birim, hizmet-birim gibi kriter başına tükettikleri birim enerjilerin belirlenmesi ve ETKB’ye bildirilmesi,
 14. Enerji Verimliliği Denetim Yönetmeliği gereği ETKB denetçilerinin, Antalya Valiliği Enerji Yönetim Birimi Yönergesi gereği enerji yöneticisi, çalışanları ve proje uzmanlarının yerinde yapacağı denetleme ve incelemeler için talep edilen her türlü bilgi ve belgenin verilmesi ve gereken şartların sağlanması,
 15. Kamu kurumlarına ait bina ve eklentilerde enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik etütlerde belirlenen önlemlerin uygulanmasına ilişkin olarak, tasarruf veya performans garantili proje uygulamaları, periyodik bakım, onarım ve kurulumda hizmet alınacak veya sözleşme yapılacak gerçek ya da tüzel kişilerin yetkilendirilmiş olması şartına uyulması,
 16. Serbest tüketici kapsamında olan kamu kurumlarınca indirimli elektrik, doğalgaz ve su anlaşmaları için altyapı oluşturulması ve sözleşme hazırlanması,

ETKB tarafından yapılacak veya şirketlere yaptırılacak etüt çalışmaları için gerekli koşulların sağlanması.

Eklenme tarihi :14.11.2022 16:44:21
Son güncelleme : 16.11.2022 16:36:19